FAQs

 • Jak sposób mog? ubiega? si? o prac? w Red Bull?

  www.redbull.com/jobs. O prac? w firmie Red Bull mo?esz ubiega? si? odpowiadaj?c bezpo?rednio na og?oszenie lub poprzez rejestracj? w serwisie Red Bull Praca. Je?li aktywujesz opcj? powiadomie? to kiedy tylko pojawi si? og?oszenie odpowiadaj?ce Twoim preferencjom, otrzymasz informacj? drog? e-mailow? i b?dziesz móg? wzi?? udzia? w rekrutacji. Zach?camy do po?wi?cenia kilku chwil na stworzenie i regularne aktualizowanie profilu kandydata – dzi?ki temu b?dziemy mogli Ci? powiadomi?, kiedy tylko pojawi si? stanowisko, odpowiadaj?ce Twoim preferencjom.
 • Czy mog? w dowolnej chwili uzyska? dost?p do moich danych oraz dokona? aktualizacji lub je usun?? oraz w jaki sposób mog? wycofa? moje zg?oszenie?

  Tak, masz zapewniony sta?y dost?p do swoich danych osobowych i mo?esz je zmieni?, aktualizowa? lub usun?? w dowolnym momencie. W tym celu kliknij „Dost?p do profilu” oraz uzupe?nij lub zmie? pola dotycz?ce Twojej edukacji, zatrudnienia, a tak?e zaznacz dzia?y oraz lokalizacje, w których chcesz pracowa?. Je?li chcesz dezaktywowa? swoje konto kliknij przycisk „Moje konto-opcje”, a nast?pnie „Wy??cz”. Je?li chcesz wycofa? swoje zg?oszenie, w tym celu zaloguj si? na swój profil u?ytkownika, a nast?pnie wejd? do zak?adki „Moja strona stanowisk”, gdzie znajdziesz list? wszystkich stanowisk, o które si? ubiegasz. Wystarczy klikn?? „Wycofuj? si?” (dla ka?dego zg?oszenia lub wersji roboczej zg?oszenia), by wycofa? swoj? kandydatur? na konkretne stanowisko.
 • Co mam zrobi? je?li nie pami?tam has?a i/lub nazwy u?ytkownika?

  Je?li zapomnisz loginu i/lub has?a do swojego konta wystarczy, ?e przejdziesz na stron? logowania i klikniesz przycisk „Nie pami?tam nazwy u?ytkownika” lub „Nie pami?tam has?a?”, a nast?pnie post?puj zgodnie z instrukcj? wy?wietlan? na ekranie. W przypadku, gdy kilkakrotnie u?yjesz b??dnych danych do logowania, Twoje konto zostanie automatycznie zablokowane na 24 godziny.
 • Gdzie mog? znale?? informacj? na temat mo?liwo?ci odbycia sta?u w firmie Red Bull?

  Informacje o wszystkich prowadzonych rekrutacjach, w tym o sta?ach, znajdziesz w serwisie Red Bull Praca. W tym celu w polu wyszukiwania wpisz s?owo "sta?", wówczas na portalu uka?? si? wszystkie oferty pracy dla sta?ystów. Mo?esz tak?e sprawdzi? sekcj? "Praca dla studentów".