FAQs

Got questions? We got you covered.

 • Jak najdu pracovní pozice na Kariérních stránkách?

  www.redbull.cz/jobs. Pokud jste nenarazili na pozici, která by Vás zaujala, máte možnost projevit zájem o zasílání automatického emailového upozorn?ní v p?ípad?, že se otev?e nova pozice ve Vašem oboru. Klikn?te na “P?ihlaš se” v pravém horním rohu Kariérních stránek a založte sv?j obecný profil kandidáta, kde se nám p?edstavíte a zárove? uvedete o jaké oblasti se profesn? zajímáte. P?i otev?ení takové pozice budete informováni o jejím vystavení, pro zapojení do výb?rového ?ízení bude nutné, aby jste nan í aktivn? zareagoval/a.
 • Jaký mám p?ístup ke svým osobním údaj?m? Mohu sv?j ú?et smazat? Mohu odstoupit z reakce na pozici?

  Pro aktualizaci Vašeho profile jd?te na naše Kariérní stránky a klikn?te na “P?ihlaš se” v pravém horním rohu. P?ihlašte se svým uživatelským jménem a heslem pro vstup do Vašeho profilu, následn? máte možnost aktualizovat Vaše informace. Pro smazání Vašeho profile klikn?te na “Možnosti mého ú?tu”. Sv?j profil smažete kliknutím na “Smazat m?j profil”. V p?ípad?, že byste cht?li odstoupit z výb?rového ?ízení, klikn?te na sekci “Moje pozice”, u vybrané pozice klikn?te na “Odstoupit”.
 • Co mám d?lat, pokud nevím své uživatelské jméno nebo heslo.

  Pokud jste zapomn?li své heslo, klikn?te na p?ihlašovací stránce na “Zapomn?li jste heslo?” nebo “Zapomn?li jste uživatelské jméno?” a následujte instrukce, které se objeví na webové stránce. Pokud se pokusíte opakovan? neúsp?šn? p?ihlásit do svého profilu, bude automaticky zablokován z bezpe?nostních d?vod? po dobu 24 hodin.
 • Jak najdu p?íležitosti pro studenty?

  Zkuste na našich Kariérních stránkách vyhledat slovo “Absolvent” nebo “Pozice pro studenty” a uvidíte role aktuální pro momentální období. Vždy m?žete take zkontrolovat naši studentskou sekci.